Ordensregler

ORDENSREGLER PÅ DHS 

Campingreglementet underskrevet af miljøministeren, også DHS ordensreglement.

Som gæst/fastligger på DHS accepterer du automatisk disse regler. Lejer er selv ansvarlig for at læse & kende disse regler som gælder gæster og fastliggere.

På en campingplads bor mange mennesker på et begrænset areal. De har forskellige vaner, og det er netop en del af charmen ved camping. Men det betyder også, at der nødvendigvis må gælde nogle få, enkle regler, så man undgår, at nogle campister er til gene for andre. Vi tilstræber at jeres base er ren og pæn samt at alt fungerer. Vi arrangerer også en masse aktiviteter, som kan nydes. I er meget velkommen med forslag/ønsker, således at vi kan blive en endnu bedre base for jer. 

TAKSTER

Se prisliste. 

OPHOLD PÅ PLADSEN

Lejrchefen og hans assistenter har ansvaret for ro og orden og er til rådighed, hvis der opstår problemer. Personalets anvisninger skal altid følges. Vi beder dig vise andre campinggæster hensyn og gør opmærksom på, at støjende adfærd ikke er tilladt i tidsrummet kl. 22-07 hvor der skal der være ro på pladsen, og børn/unge skal opholde sig sammen med lejer i samme tidsrum.

Kun almindelige telte og fortelte til campingvogne må benyttes. Telthuse med faste vægge, vinduer og døre er ikke tilladt.

Campingvogne skal være mobile, dvs. indregistreret til kørsel efter færdselsloven eller være forsynet med ID-nr. plade og årsmærke.

Det er efter lejrchefens anvisning tilladt at opsætte et opbevaringstelt (ca. 3 m²).

De i handlen normalt forekomne læsejl må opstilles – privat hegning herudover af enhedspladsen er ikke tilladt. Indhegnede hundegårde må ikke opsættes uden lejrchefens anvisninger og skal da altid være gemt bag et læsejl.

Flagstænger, antenner o.l. må opsættes, dog med hensynstagen til nabo. Gravning på enhedspladsen må kun finde sted efter aftale med lejrchefen.

Brug af enhver form for våben og fyrværkeri er strengt forbudt på pladsen.

Handel på pladsen accepteres kun, hvis lejrchefens tilladelse foreligger.

Fællesfaciliteter, dvs. toiletter, vaskerum, køkken o.l., skal efterlades i samme stand, som du ønsker at finde dem i – dvs. rene og ryddelige. Der er rygeforbud i ALLE facilitetsbygninger. Antallet af åbne faciliteter vil løbende tilpasses behovet.

Bilvask må kun finde sted på bilvaskepladsen. 

SÆSONLEJEN OMFANG

Pladslejen omfatter lejer, lejers ægtefælle/samlever - endvidere er børnebørn og hjemmeboende børn, under 18 år omfattet af lejeaftalen. Fast beboelse på den lejede enhedsplads er ikke tilladt. Udlån af campingvogn/telt kan kun ske efter aftale med DHS, og betaling til DHS. Fremleje eller salg af den lejede plads er ikke tilladt uden forudgående aftale med DHS. Besøg af dagsgæster kan kun foregå når lejer selv er tilstede og skal anmeldes inden gæsten går ind og gæstebillet er købt. Daggæster / overnattende gæster skal registreres i receptionen, uden for åbningstid via mail eller besked i postkasse ved indgang til receptionen.

For campinggæster, der har indgået aftale om leje af sæsonplads, gælder mere udførlige regler for campingvognenes mobilitet, enhedspladsernes indretning og DHS ID-nr.-ordning. Reglerne forefindes på campingpladsens hjemmeside, samt infoskab ved receptionen. 

LEJEPERIODE

En sæsonplads lejes for én sæson ad gangen. Hvis ikke andet skriftligt aftales, skal sæsonpladsen af lejerne være ryddet og rengjort dagen efter lejemålets ophør, medmindre andet er aftalt. Der vil ved lejemålets startdato ikke ske tilbagebetaling af allerede indbetalte lejebeløb. DHS hæfter ikke for evt. efterladt udstyr, herunder campingvogne og telte, og dette vil blive fjernet for lejers regning og risiko. Plads skal være ryddet ved lejemålets ophør kl. 12:00. 

INDRETNING AF ENHEDEN

Lejeren er berettiget til at benytte sæsonpladsen til opstilling af campingvogn med fortelt eller til teltslagning. Både, påhængsvogne og lign. må ikke opbevares på pladsen, eller andre områder uden forudgående aftale med DHS. Campingregulativet kræver minimum 3 meter mellem vognene/teltene samt 1½ meter til hæk/skel. De i handlen normalt forekommende læsejl må opstilles - dog ikke opsat på trækonstruktion eller campingpladsens træer/skelpæle. Faste/permanente hegn er ikke tilladt. Opsættes hundegårde skal det skjules bag læsejl. Haver - Nytte- og prydhaver må ikke etableres, ligesom udplantning af blomster og lignende på enhedspladsen ikke må finde sted. Der må ikke graves på enhedspladsen, ligesom der ikke må anlægges terrasser af fliser, træ eller lignende. I fortelte accepteres etablering af teltbund bestående af gulvtæppe, træbelægning, fliser eller lignende, men ikke noget der stikker udenfor, hverken presenning, "Ground Cover" eller lignede.Der må ikke opføres bygninger/bygningsdele - fritstående eller tilbygget den opstillede campingvogn. Det er efter DHSs anvisning tilladt at opsætte et sædvanligt fortelt (koblet til campingvognen i en skinne), i teltdug og uden faste vægge/tag, tagrender, vinduer og døre. Forteltet skal kunne nedtages i løbet af 15-30 minutter. Endvidere kan opsættes et opbevaringstelt på ca. 3 m² Havepavilloner kan opstilles lejlighedsvis efter aftale med DHS. Antenner m.m. Fritstående antennemaster, tørrestativer og lignende må ikke opstilles på enhedspladsen. Antenner, incl. paraboler, accepteres monteret på campingvognen. 

PLACERING PÅ PLADSEN

Der skal være 1,5 meter til kantmarkeringer (hvor standpladsens nummer står) samt til hæk og minimum 3 meter til naboen, dette er ufravigeligt.

MOBILITETSKRAV

Campingvogne skal ikke nødvendigvis være af en sådan teknisk/mekanisk tilstand, at de uden videre vil kunne godkendes til en færdselsregistrering af Statens Bilinspektion. - Træktøjet skal være brugbart og fast monteret på campingvognen. - Campingvognen skal være monteret med funktionsdygtige fælge og dæk. - Opklodsning af campingvognens støtteben - evt. med bukke – er tilladt. - Bortset fra et evt. fortelt, der hurtigt skal kunne fjernes, skal campingvognen være umiddelbar mobil (flytbar). Der må ikke være små eller store tilbygninger eller lægivende konstruktioner f.eks. under campingvognen af et materiale som vandfast finer o.lign., der ikke umiddelbart kan fjernes 

KØRSEL, PARKERING OG BOMMENE.

Der er hastighedsbegrænsning på 10 km/t på hele De Hvide Svaners område, kørsel skal indskrænkes til det mest nødvendige.

Bommene er låst mellem 22 og 07, i dette tidsrum må der IKKE køres bil på pladsen.

Kun en bil pr. enhed, der naturligvis parkeres inden for enheden. Ekstra bil og besøgendes biler henvises til p-pladser uden for bom.

Bortset fra autocamperer må køretøjer med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, både, trailere o.l. ikke parkeres på De Hvide Svaners område uden tilladelse.

Kørsel mod ensretning eller på stierne og parkering af mere end en bil ved ens plads kan medføre bortvisning.  

AFFALD

Se separate opslag eller informationsfolder. 

DAGGÆSTER

Dagsgæster til lejere skal købe gæstebillet i receptionen inden adgang.

Efter kl. 22 – betaler alle gæster overnatningstakst. Lejers gæster er lejers ansvar, dette skal meddeles til receptionen samme dag.

Manglende betaling kan medføre bortvisning. 

LEG OG BOLDSPIL

Hjælp dine børn med at finde lege- og boldpladser. Boldspil må IKKE finde sted mellem telte og campingvogne. 

HUNDE

Hunde er velkomne i kort line. Hunde skal ALTID være i snor, også på lejet plads. De må ikke støje unødigt. Luftning skal finde sted uden for pladsens område.

Børn under 18 år må ikke lufte hund uden følgeskab af en voksen

Der er områder til hundeluftning ud mod fjorden og ud mod landevejen, hvor der er en indhegnet hundelegeplads.

Husk at samle op efter din hund også på hundeluftningspladsen, mange gør det desværre ikke.

Hvis du selv har glemt hundeposen til opsamling, kan du hente en gratis ved flere standere rundt om på pladsen.

Løse hunde – og børn der lufter hunde uden følgeskab af en voksen samt manglende opsamling efter hunden kan medføre bortvisning. 

AFREJSE

Du skal meddele receptionen dit afrejsetidspunkt i så god tid som muligt, især i perioder med kø, men altid afregning inden 12:00.

Med mindre andet er aftalt, skal din plads være forladt senest kl. 12:00, hytter/lejede campingvogne og villatelte skal dog være forladt kl. 11:00. 

ANSVAR

Campingpladsejer og lejrchef påtager sig intet ansvar for beskadigelse eller bortkomst af campinggæsternes ejendele. Den, der beskadiger bygninger, materiel eller medcampisters ejendele, kan gøres ansvarlig efter de almindelige erstatningsregler. De fleste campinggæster er naturligvis hensynsfulde i deres optræden. Sanktioner mod de få, der ikke overholder pladsens reglement, kan medføre bortvisning, samt og i grove tilfælde tillige inddragelse af campingpasset, samt anmeldelse til Campingrådet. 

NATUR OG MILJØ

Vi beder dig vise hensyn og værne om både natur og miljø – begge dele er afhængig af din beskyttelse. 

SIKKERHED

Der er 24 timers tilsyn på pladsen i højsæson. Telefonnummer til tilsynshavende er ophængt på døren til receptionen. 

VEDLIGEHOLDELSE

Fastliggere er selv ansvarlig for at renholde, og holde den lejede plads ryddet, incl. græsslåning. Ganske kort, pladsen skal altid være pæn og ryddelig. Hækken skal klippes af lejeren. Hække klippes 2 gange, første gang omkring Sankt Hans anden gang senest efter 15. September. Græsslåning er tilladt hver dag mellem 10 og 17. Også lørdag/søndage/helligdage – dog med hensyn til naboer. Græs- og grene skal afleveres i serviceområdet, vi tilstræber mandag og fredag at indsamle gennemsigtige poser med græs og grene. 

BETALING

Opkrævninger udsendes med den/de dato(er) påført hvor beløbet skal være tilgået DHS, overskrides den påførte dato tillægges automatisk et administrationsbeløb .DHS gennemgår en forladt plads og vil om nødvendigt opkræve betaling for oprydning m.m. 

TILSYN

Vogne og telte henstår for lejers ansvar og risiko. Tilsyn føres af DHS i et vist omfang. Dette gælder også ved vinteropbevaring på pladsen. 

ELEKTRICITET

El målere skal sidde i el-standerne når der er strøm til vognen. El standere med indbygget elmåler anbefaler vi der holdes jævnligt øje med. Såfremt lejer tager måler og ledning væk fra standeren, når der ikke er strøm på vognen skal måler tages med ind i vognen. Forbruget af strøm afregnes ved sæsonafslutning til DHSs Kilowattpris incl. standerafgift. Elkabel og stik skal være forsynet med jordforbindelse og skal i lighed med gas-installationer være i overensstemmelse med gældende sikkerhedskrav. Beskadigelse af elkabler ved græsslåning og hækklipning hæfter DHS ikke for hvis det ikke ligger frit og synligt på jorden eller synligt i hækken. 

VAND

Vand tappes direkte fra de officielle tappesteder. Det er ikke tilladt at montere vand direkte til enhedspladsen eller campingvognen. Det er dog tilladt på Komfortpladser. 

KØRSEL

Lejer må kun have en bil inde af gangen, der kan efter behov dispenseres ved aflæsning m.v. 

OVERTRÆDELSER

Såfremt lejer overtræder lejevilkår eller ordensreglement /-regler kan det medføre bortvisning, uden økonomisk kompensation. Sager kan føres i Rejseklagenævnet. 

AFBESTILLING

Afbestilles en forårs eller helårs sæsonplads senere end 1. januar, vil der blive opkrævet et afbestillingsgebyr. For nuværende er beløbet 250.- Kroner. Se også punkt 2. 

SKADE PÅ DHS EJENDOM

Skade på DHS ejendom er ansvarspåliggende for alle og mod betaling for dette. 

HVIS VI UDFØRER OPRYDNING

Se priser på hjemmesiden. 

VINTER OPBEVARING (Pladslukning til sæsonstart)

Gulve skal være malet grøn umbra, "løse" gulve skal fjernes, hyndekasser, udekøkken, cykler m.m. fjernes således at pladsen fremstår pæn, tom og ryddelig. Er det ikke gjort se punkt 15. 

BOMKORT

Der udleveres 1 bomkort pr. enhed dette vil normalt være campingpasset, ønskes et yderligere er det muligt at købe et ekstra gældende for den lejede periode (sæson) se prislisten.  

ENSRETNING

Undtagelser for kørsel imod ensrettet, udrykningskøretøjer, håndværkere der arbejder for og på DHS, samt campingpladsens køretøjer er undtaget. Kørsel skal altid ske under skærpet opmærksomhed. 19. JURA: Retten i Næstved er gældende som parternes værneting. Ingen både må fortøje til bådebroen uden forudgående registrering og betaling i receptionen. Ingen både må placeres på sæsonpladserne/pladser, de er forbeholdt den retmæssige lejer på campingpladsen til en bil og campingvogn, teltvogn eller telt. Intet ulovligt ophold på pladsen, såsom ved manglende betaling er forsikret af DHS juridiske forpligtigelse, som kun gælder for betalende gæster. 

Til sidst det er ikke tilladt at fodre fugle, hunde m.m. på jorden/græsset - det tiltrækker rotter.

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau