Book her

Fastligger/Gæste regler

Udover campingrådets reglement, campingreglementet underskrevet af miljøministeren, gælder også dette DHS ordensreglement. Som gæst/fastligger på DHS accepterer du automatisk disse regler.Lejer er selv ansvarlig for at læse & kende disse regler som gælder gæster og fastliggere.

1. LEJEAFTALENS OMFANG: Pladslejen omfatter lejer, lejers ægtefælle/samlever - endvidere er børnebørn og hjemmeboende børn, under 18 år omfattet af lejeaftalen. Fast beboelse på den lejede enhedsplads er ikke tilladt. Udlån af campingvogn/telt kan kun ske efter aftale med DHS, og betaling til DHS. Fremleje eller salg af den lejede plads er ikke tilladt uden forudgående aftale med DHS. Besøg af dagsgæster kan kun foregå når lejer selv er tilstede og skal anmeldes inden gæsten går ind og gæstebillet er købt. Daggæster / overnattende gæster skal registreres i receptionen, uden for åbningstid via mail eller besked i postkasse ved indgang til receptionen.

2. LEJEPERIODE: En sæsonplads lejes for én sæson ad gangen. Hvis ikke andet skriftligt aftales, skal sæsonpladsen af lejerne være ryddet og rengjort dagen efter lejemålets ophør, medmindre andet er aftalt. Der vil ved lejemålets startdato ikke ske tilbagebetaling af allerede indbetalte lejebeløb. DHS hæfter ikke for evt. efterladt udstyr, herunder campingvogne og telte, og dette vil blive fjernet for lejers regning og risiko. Plads skal være ryddet ved lejemålets ophør kl. 12:00.

3. INDRETNING AF ENHEDEN: L ejeren er berettiget til at benytte sæsonpladsen til opstilling af campingvogn med fortelt eller til teltslagning. Både, påhængsvogne og lign. må ikke opbevares på pladsen, eller andre områder uden forudgående aftale med DHS. Campingregulativet kræver minimum 3 meter mellem vognene/teltene samt 1½ meter til hæk/skel. De i handlen normalt forekommende læsejl må opstilles - dog ikke opsat på trækonstruktion eller campingpladsens træer/skelpæle. Faste/permanente hegn er ikke tilladt. Opsættes hundegårde skal det skjules bag læsejl. Haver - Nytte- og prydhaver må ikke etableres, ligesom udplantning af blomster og lignende på enhedspladsen ikke må finde sted. Der må ikke graves på enhedspladsen, ligesom der ikke må anlægges terrasser af fliser, træ eller lignende. I fortelte accepteres etablering af teltbund bestående af gulvtæppe, træbelægning, fliser eller lignende, men ikke noget der stikker udenfor, hverken presenning, ”Ground Cover” eller lignede.Der må ikke opføres bygninger/bygningsdele - fritstående eller tilbygget den opstillede campingvogn. Det er efter DHSs anvisning tilladt at opsætte et sædvanligt fortelt (koblet til campingvognen i en skinne), i teltdug og uden faste vægge/tag, tagrender, vinduer og døre. Forteltet skal kunne nedtages i løbet af 15-30 minutter. Endvidere kan opsættes et opbevaringstelt på ca. 3 m² Havepavilloner kan opstilles lejlighedsvis efter aftale med DHS. Antenner m.m. Fritstående antennemaster, tørrestativer og lignende må ikke opstilles på enhedspladsen. Antenner, incl. paraboler, accepteres monteret på campingvognen.

4.MOBILITETSKRAV: Campingvogne skal ikke nødvendigvis være af en sådan teknisk/mekanisk tilstand, at de uden videre vil kunne godkendes til en færdselsregistrering af Statens Bilinspektion. - Træktøjet skal være brugbart og fast monteret på campingvognen. - Campingvognen skal være monteret med funktionsdygtige fælge og dæk. - Opklodsning af campingvognens støtteben - evt. med bukke – er tilladt. - Bortset fra et evt. fortelt, der hurtigt skal kunne fjernes, skal campingvognen være umiddelbar mobil (flytbar). Der må ikke være små eller store tilbygninger eller lægivende konstruktioner f.eks. under campingvognen af et materiale som vandfast finer o.lign., der ikke umiddelbart kan fjernes

5. VEDLIGEHOLDELSE:Fastliggere er selv ansvarlig for at renholde, og holde den lejede plads ryddet, incl. græsslåning. Ganske kort, pladsen skal altid være pæn og ryddelig. Vi anbefaler I selv klipper hæk, da mange ledninger ligger i hækkene. Hække klippes 2 gange, første gang omkring Sankt Hans anden gang senest efter 15. September. Ledninger vi ikke kan se erstattes ikke.

6. BETALING:Opkrævninger udsendes med den/de dato(er) påført hvor beløbet skal være tilgået DHS, overskrides den påførte dato tillægges automatisk et administrationsbeløb.DHS gennemgår en forladt plads og vil om nødvendigt opkræve betaling for oprydning m.m.

7. TILSYN: Vogne og telte henstår for lejers ansvar og risiko. Tilsyn føres af DHS i et vist omfang. Dette gælder også ved vinteropbevaring på pladsen.

8. ELEKTRICITET: El målere skal sidde i el-standerne når der er strøm til vognen. El standere med indbygget elmåler anbefaler vi der holdes jævnligt øje med. Såfremt lejer tager måler og ledning væk fra standeren, når der ikke er strøm på vognen skal måler tages med ind i vognen. Forbruget af strøm afregnes ved sæsonafslutning til DHSs Kilowattpris incl. standerafgift. Elkabel og stik skal være forsynet med jordforbindelse og skal i lighed med gas-installationer være i overensstemmelse med gældende sikkerhedskrav. Beskadigelse af elkabler ved græsslåning og hækklipning hæfter DHS ikke for hvis det ikke ligger frit og synligt på jorden eller synligt i hækken.

9. VAND: Vand tappes direkte fra de officielle tappesteder. Det er ikke tilladt at montere vand direkte til enhedspladsen eller campingvognen. Det er dog tilladt på Komfortpladser.

10. KØRSEL: Lejer må kun have en bil inde af gangen, der kan efter behov dispenseres ved aflæsning m.v.

11. ORDENSREGLER: Nærværende betingelser, Camping reglementet, DHS særlige ordensregler (disse), sund fornuft og DHS`s anvisninger skal altid følges.

12. OVERTRÆDELSER: Såfremt lejer overtræder lejevilkår eller ordensreglement /-regler kan det medføre bortvisning, uden økonomisk kompensation.

13. AFBESTILLING: Afbestilles en forårs eller helårs sæsonplads senere end 1. januar, vil der blive opkrævet et afbestillingsgebyr. For nuværende er beløbet 250.- Kroner. Se også punkt 2.

14. SKADE PÅ DHS EJENDOM: Skade på DHS ejendom er ansvarspåliggende for alle og mod betaling for dette.

15. HVIS VI UDFØRER OPRYDNING: Se priser på hjemmesiden.

16. VINTER OPBEVARING (Pladslukning til sæsonstart) Gulve skal være malet grøn umbra, ”løse” gulve skal fjernes, hyndekasser, udekøkken, cykler m.m. fjernes således at pladsen fremstår pæn, tom og ryddelig. Er det ikke gjort se punkt 15.

17. BOMKORT: Der udleveres 1 bomkort pr. enhed dette vil normalt være campingpasset, ønskes et yderligere er det muligt at købe et ekstra lånekort gældende for året, se prislisten. Se punkt 10 og 12.

18. ENSRETNING: Undtagelser for kørsel imod ensrettet, udrykningskøretøjer, håndværkere der arbejder for og på DHS, samt campingpladsens køretøjer er undtaget. Kørsel skal altid ske under skærpet opmærksomhed. 19. JURA: Retten i Næstved er gældende som parternes værneting. Ingen både må fortøje til bådebroen uden forudgående registrering og betaling i receptionen. Ingen både må placeres på sæsonpladserne/pladser, de er forbeholdt den retmæssige lejer på campingpladsen til en bil og campingvogn, teltvogn eller telt. Intet ulovligt ophold på pladsen, såsom ved manglende betaling er forsikret af DHS juridiske forpligtigelse, som kun gælder for betalende gæster.

Til sidst det er ikke tilladt at fodre fugle m.m. på jorden/græsset - det tiltrækker rotter, fuglene kan i øvrigt sagtens selv finde mad.

2017

Designed by Synergi Reklamebureau Webbureau